Smaragdová deska VI – Klíč Magie

Naslouchej, ó člověče, moudrosti magie. Naslouchej znalostem sil zapomenutých. Dávno, v době prvního člověka, začala válka mezi temnotou a světlem. Lidi, tehdy jako teď, byli naplněni obojím, temnotou a světlem; a zatímco v některých měla převahu temnota, jiným světlo zaplňovalo duši.

Ano, věky trvá tato válka, věčný boj mezi tmou a světlem. Nelítostně se bojuje po všechny ty věky, s použitím zvláštních sil před člověkem ukrytými.

Byli adepti naplněni černotou, bojující vždy proti světlu, ale jiní tam jsou, kteří, naplněni jasem, vždy přemohli temnotu noci. Kdykoliv můžete být po všechny věky a plány, jistě máte vědět o boji s nocí.
Před dávnými časy, Slunce Rána sestupující, našli svět naplněný nocí. Tam, v té době minulé, začal se věky starý boj temnoty a Světla.

Mnozí v tom čase byli tak naplněni temnotou, že jen slabě plápolalo světlo z tmy.

Byli někteří, mistři temnoty, co usilovali naplnit vše svou temnotou: usilovali se zavléci jiné do své tmy. Nelítostně odolávali oni, mistři jasu; nelítostně bojovali oni s temnotou tmy. Stále se usilovali upínat okovy, které poutají člověka k temnotě tmy. Používají vždy černou magii, přinesenou do lidí silou temnoty; magii, která zahaluje lidskou duši temnotou.

Spolčeni v řádu, Bratři Temnoty, po celé věky, protivníci dětí lidí. Kráčeli oni vždy v tajnosti a skrytě. Nacházení, přece nenalezeni dětmi člověka.

Vždy kráčeli a pracovali v temnotě, skrývající se před světlem v temnotě tmy. Mlčky, tiše používajíc svou sílu. Tiše, tajně používají svou moc, zotročují a poutají duše lidí.

Neviděni oni přicházejí a neviděni odcházejí. Člověk, ve své neznalosti, volá Je zdola.

Temno je způsob cestování Temných Bratrů, temno temnoty, ne noci, cestují nad Zemí, procházejí sny člověka. Sílu získali z temnoty kolem nich, aby volali jiné obyvatele mimo jejich úrovně cestami, které jsou temné a člověkem neviděné. Do prostoru mysle člověka sahají Temní Bratři.

Kolem něj uzavřou závoj své tmy. Tam během života ta duše žije v otroctví, svázaná okovy Závoje tmy. Mocní jsou oni v zakázaném poznání, zakázaném, protože je v jednotě s tmou.

Naslouchej ty, ó člověče, a slyš moje varování: buď svobodný od otroctví tmy. Nevzdej se své duše Bratrům Temnoty. Drž svou tvář vždy obrácenou k Světlu. Nevíš, ó člověče, že tvůj smutek přišel jen skrze Závoj tmy? Ano, člověče, dbej mých varování. Snaž se vždy stoupat, obracej svou duši ke Světlu. Protože dobře oni vědí, že ti, kteří cestují Vysoko ke Slunci na své cestě Světla, mají ohromnou, ba ještě větší sílu spoutat temnotou děti Světla.

Naslouchej, ó člověče, tomu, kdo k tobě přichází. Ale zvaž, jestli budou jeho slova ze Světla. Protože jsou mnozí, kteří kráčejí v Temném Jasu, a přece nejsou dětmi Světla.

Jednoduché je následovat jejich cestu, jednoduché následovat cestu, kterou vedou. Ale i tak, ó člověče, dbej mých varování: Světlo přijde jen k tomu, kdo usiluje. Těžká je cesta, která vede k Moudrosti, těžká je cesta, která vede ke Světlu. Mnoho vy najdete skal na vaší cestě; mnoho vrchů, na které je třeba vyšplhat směrem ke Světlu.

Ale přece věz, ó člověče o tom, že ten který zvítězil, svobodný bude na cestě Světla.
Nikdy nenásleduj Temných Bratří. Vždy buď dítětem Světla. Protože věz, ó člověče, nakonec Světlo musí zvítězit a temnota a noc budou ze Světla vyhoštěny.

Poslouchej, ó člověče, a dbej této moudrosti; tak jako temnota, zrovna tak je Světlo.

Když temnota bude vyhoštěna a všechny Závoje roztrženy, ven z temnoty bude probleskovat Světlo.

Tak jako jestvují mezi lidmi Temní Bratři, zrovna tak jsou tam Bratři Světla. Protivníci Bratří Temnoty, usilující se osvobodit lidi z tmy. Síly mají mohutné a mocné. Znalý Zákona, jaký planety poslouchají. Pracují vždy v souladu a pořádku, osvobozují lidské duše od otroctví tmy.

Tajní a skryti, stejně kráčejí. Nepoznaní dětmi lidí. Přece věz, že vždy kráčejí s tebou, ukazují Cestu dětem člověka. Vždy Oni bojovali proti Temným Bratřím, zdolávali a zdolávají čas bez konce. Přece vždy Světlo bude nakonec pánem, odežene pryč temnotu tmy.

Vždy, člověče, buď tohoto znalý: stále vedle tebe kráčejí Děti Světla.

Mistři síly Slunce, nikdy neviděni, přece však ochránci lidí. Otevřená pro všechny je jejich cesta, otevřená pro toho, kdo bude kráčet ve Světle. Osvobozeni jsou Oni od Temných Amenti, osvobozeni jsou od Síní, kde Život vládne svrchovaně.

Sluncemi jsou oni a Pány rána, Dětmi Světla, aby zářili mezi lidmi. Jsou jako člověk a přece se liší. Nikdy v minulosti nebyli odděleni.

Jedním byli ve věčné Jednotě, přes celý prostor od začátku času. Přišli v Jednotě s Celkem, z prvoprostoru, formovaní a neformovaní.

Dali člověku tajemství, které ho budou střežit a chránit ode všeho ublížení. Ten, kdo by cestoval cestou mistra, svobodný musí být od otroctví tmy. Přemoci on musí beztvaré a beztvářné; přemoci on musí fantóma strachu.

Poznání musí získat všech tajemství, cestovat cestou, která vede temnotou, ale přece stále před sebou udržuje světlo svého cíle. Překážky ohromné potkají ho na cestě, přece má pokračovat k Světlu Slunce.

Poslyš, ó člověče, Slunce je symbol Světla, které září na konci tvé cesty. Teď tobě odevzdávám tajemství: jak se utkat s temnou silou, utkat a porazit strach z tmy. Jen znalostí můžeš zvítězit, jen znalostí můžeš mít Světlo.

Teď dávám ti znalosti, známé Mistrům; znalosti, které porazí všechny temné strachy. Použij jich, moudrost, kterou ti dávám. Pánem budeš nad Bratry Tmy.

Když k tobě přijde pocit, přitahující tě blíž k temné bráně, prověř své srdce a zjisti, jestli pocit, který máš, pochází zevnitř. Když najdeš temnotu svých vlastních myšlenek, odstraň je pryč z místa ve své mysli.

Pošli přes své tělo vlnu vibrace, nepravidelnou první a pravidelnou druhou, opakovaně znovu a znovu až do osvobození. Nastartuj Vlnovou Sílu v Mozkovém Centru. Směruj ji ve vlnách od hlavy po chodidla.

Ale jestli ty zjistíš, že tvé srdce není temné, buď si jist, že je k tobě nasměrovaná síla. Jen když budeš znalý, můžeš to přemoci. Jen s moudrostí můžeš doufat, že budeš svobodný. Znalost přináší moudrost a moudrost je síla. Dosáhni to a budeš mít moc nade vším.

Hledej nejdřív místo spojené s temnotou. Umísti kruh kolem sebe. Stůj vzpřímeně uprostřed kruhu. Použij tuto formulaci, a budeš svobodný. Zdvihni své ruce k temnému místu nad sebou. Zavři oči a načerpej Světlo.

Volej k Duchu Světla přes Časoprostor, použij tyto slova a budeš svobodný:
„Naplň moje tělo Duchem Světla. Přijď z Květu, který září skrze temnotu. Přijď ze Síní, kde Sedm Pánů vládne.
Volám je jmény, Já, těch Sedm: Trojka, Čtyřka, Pětka, a Šestka, Sedmička, Osmička-Devítka.
Jmény já volám je, aby mi pomohli, osvobodili mě a chránili před temnotou tmy: Untanas, Quertas, Čietal, a Gojana, Huertal, Semveta-Ardal. Jejich jmény tě prosím, osvoboď mě od temnoty a naplň mě Světlem.“

Věz, ó člověče, že když toto uděláš, osvobodíš se z okov, které tě poutají, svrhneš otroctví Bratů Tmy.

Nevidíš, že ty jména mají sílu osvobodit vibrací z okov, které tě poutají? Použij jich podle potřeby na osvobození svého bratra, aby on, rovněž, mohl vyjít ven z tmy.

Ty, ó člověče, jsi pomocníkem svého bratra. Nenech ho ležet v otroctví tmy.

Teď tobě dávám svou magii. Vezmi ji a setrvej na cestě Světla.

Světlo na tebe, Život tobě, Sluncem smíš ty být na cyklu nahoře.

Smaragdové desky – přehled

Zdroj: anglický originál, úprava překladu

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Copy link
Powered by Social Snap