Smaragdová deska XII – Zákon příčiny a následku a Klíč k proroctví

Poslouchej, ó člověče, slova mé moudrosti, poslouchej hlas Thotha, Atlanťana. Zvítězil jsem nad Zákonem časoprostoru. Poznání jsem získal o budoucnosti času. Vím, že člověk ve svém pohybu časoprostorem vždy bude v Jednotě se Vším.

Věz, ó člověče, že vše z budoucnosti je otevřenou knihou tomu, kdo umí číst. Všechny následky přinesou dále jejich příčiny, jako všechny následky vyrostli z prvotní příčiny. Věz, že budoucnost není fixní anebo stabilní, ale mění se jako příčina přináší dále následek. Podívej se na příčinu, kterou přineseš do bytí a určitě uvidíš, že všechno je následek.

Tak, ó člověče, buď si jist, následky, které přinášíš dále, jsou vždy příčiny dokonalejších následků. Věz, že budoucnost nikdy není fixní, ale následuje lidskou svobodnou vůli jako její pohyby v časoprostoru směrem k cíli, kde začíná nový čas.

Člověk může číst budoucnost jedině prostřednictvím příčin, které přinášejí následky. Hledej vevnitř příčinnosti a zajisté najdeš následky.

Poslouchej, ó člověče, dokud hovořím o budoucnosti, hovořím o následku, který následuje příčinu. Věz, že člověk na své cestě svěřence světla vždy hledá únik ze tmy, která ho obklopuje, jako stíny, které obklopují hvězdy na obloze a jako hvězdy na nebesích, on též, zářit bude ze stínů tmy.

Vždy jeho osud měl by ho vést vpřed, dokud nebude Jednotou se Světlem. Ano, ačkoli jeho cesta leží mezi stíny, vždy před ním plane Velké Světlo. Ačkoli ta cesta bude temnou, přece on porazí stíny, které proudí kolem něj jako tma.

Daleko v budoucnosti, vidím člověka jako Světlem zrozeného, svobodného od temnoty, která spoutává Duši, žijícího v Světle bez hranic temnoty zakrývající Světlo, které je Světlem jejich Duše. V

ěz, ó člověče, že předtím, než to dosáhneš, mnoho temných stínů padne na tvé Světlo snažíc se udusit stíny temnoty Světlo Duše, která se snaží být svobodná.

Velký je zápas mezi Světlem a temnotou, věky starý a přece vždy nový. Přece, věz, že v čase, daleko v budoucnosti, Všechno bude Světlem a temnota padne.

Poslouchej, ó člověče, moje slova moudrosti. Připrav se a nespoutej své Světlo. Člověk povstává a člověk padá, tak jako vždy nové vlny vědomí plynou z velké hlubiny pod námi k Slunci jejich cíle.

Vy, děti moje, vyrostli jste ze stavu, co byl jenom trochu nad zvířetem, až doposud ze všech lidí vy jste největší. Ještě před vámi byli jiní větší jako vy. Teď vám hovořím, tak jako jiní před vámi padli, tak též přijdete ke konci.

A nad krajinou, kterou obýváte teď, barbaři budou přebývat a obrátí se ke Světlu. Zapomenutá bude starověká moudrost, přec jen vždy bude žít, ač ukryta před lidmi.

Ano, v krajině, kterou voláte Khém, rasy budou povstávat a rasy budou upadat. Zapomenuti budete vy z dětí lidí. Přece vy se pohnete, přesunete k hvězdnému prostoru nad tímhle, zanechávajíc za sebou místo, kde jste přebývali.

Duše člověka se vždy pohybuje vpřed, spoutána nebude žádnou hvězdou. Ale vždy pohybujíc se k velkému cíli před ním, kde se rozpustí ve Světle Všeho. Věz, že vždy půjdete dále, pohnutí Zákonem příčiny a následku, dokud se oba nestanou Jedním.

Ano, člověče, potom, když odejdeš, jiní postoupí na místa, kde jsi žil. Poznání a moudrost bude všechna zapomenutá, a jen památka Bohů přežije. Jak jsem já pro vás Bůh svým poznáním, tak vy též budete Bohy budoucnosti, kvůli vašemu poznání, které bude dalece nad jejich. Ještě vězte, že přes všechny věky, člověk bude mít přístup k Zákonu, když bude chtít.

Věky, které přijdou, uvidí obnovu moudrosti, pro ty, kteří zdědí vaše místo na této hvězdě. Oni budou, střídavě, přicházet k moudrosti a učit se vypudit temnotu Světlem.

Přece se musí velmi snažit během věků přinést sobě svobodu Světla. Potom přijde k lidem veliká válka, co zachvěje Zemí a zatřese jejím kurzem. Ano, potom Temní Bratři začnou válku mezi Světlem a tmou.

Když člověk znovu dobude oceán a poletí ve vzduchu na křídlech jako ptáci; když se naučí využít blesk, potom začne čas války. Veliká bude bitva dvou armád, veliká válka temnoty a Světla.

Národ povstane proti národu použijíc temné síly k roztříštění Země. Zbraně armády zničí pozemšťana, dokud polovice ras nezmizne. Potom přijdou vpřed Synové Rána a dají své nařízení dětem lidí, řkouc:
„Ó lidé, přestaňte se svým snažením bratra proti bratrovi. Jen tak přijdete ke Světlu. Přestaňte se svou nedůvěrou, ó můj bratře, a následuj cestu a věz, že máš pravdu.“

Potom lidé přestanou se svou snahou bratra proti bratrovi a otce proti synovi. Potom bude prastarý příbytek mého lidu vyzdvižen z místa pod vlnami temného oceánu. Potom se Věk Světla rozvine se všemi lidmi hledajícími Světlo cíle. Potom budou Bratři Světla vládnout lidem. Vypuzena bude temnota tmy.

Ano, děti lidí se budou vyvíjet dále, a stoupat k velkolepému cíli. Stanou se Dětmi Světla. Jejich Duše budou vždy Plamenem z plamene. Poznání a moudrost se stane lidstvu vlastní ve velkolepém věku, protože ono se přiblíží k věčnému plameni, Zdroji vší moudrosti, místu začátku, které je už v Jednotě s koncem všech věcí.

Ano, v čase, který ještě není zrozen, vše bude Jednota a Jednota bude Vším. Člověk, dokonalý plamen tohoto Vesmíru, bude napředovat k místu ve hvězdách. Ano, půjde dokonce pryč z tohoto časoprostoru do jiného za hvězdami.

Dlouho jste mě poslouchali, ó děti moje, dlouho jste poslouchali moudrost Thotha. Teď odcházím od vás do temnoty. Teď jdu do Síní Amenti, přebývat tam v budoucnosti, kdy Světlo opět přijde k lidem. Nicméně vězte, můj Duch stále bude s vámi, vést bude vaše kroky po cestě Světla.

Chraňte tajemství, které vám zanechávám, a určitě můj duch vás bude ochraňovat po dobu života. Nespouštějte oči z cesty moudrosti. Navždy držte Světlo jako svůj cíl. Nepoutejte svou duši v otroctví temnoty; volné nechte její křídla v letu ke hvězdám.

Teď odcházím přebývat do Amenti. Buďte mými dětmi v tomto a v dalším životě. Přijde čas, když vy též budete nesmrtelní, žijíc věk za věkem, Světlo mezi lidmi. Chraňte vchod do Síní Amenti.

Chraňte tajemství, které jsem tam ukryl. Nedovolte, aby moudrost byla odevzdána barbarům. Budeš ji držet v tajnosti pro ty, kteří hledají Světlo. Teď odcházím. Přijměte mou milost. Vyberte se mou cestou a následujte Světlo.

Ať splyne vaše Duše ve Velkolepé Esenci. Jednotou, Velkým Světlem, nechte být vědomí. Zavolejte mě, když mě budete potřebovat. Použijte moje jméno třikrát v pořadí: Čikitet, Arelič, Vomalites.

Smaragdové desky – přehled

Zdroj: anglický originál, úprava překladu

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Copy link
Powered by Social Snap