Nassim Haramein – Propojený vesmír 3/6

Po zákonitosti měřítek vidíme, že rozdíl mezi hmotností standardního protonu a Schwarzschildova protonu je ve skutečnosti zapříčiněn standardním modelem, který opomíná sílu nutnou k tomu, aby protony držely při sobě. Můžete nad tím přemlýštet i takto: ,,Jak by spolu interagovaly dva protony, které jsou mini černé díry?”.
Můžete spočítat sílu mezi dvěma protony, mezi dvěma malými černými dírami. Tato síla by se spočítala klasickým zůsobem:

síla mezi protony

Tato síla je tedy rovna 7,5 x 10^47 dynů. Je to velice silná síla. V tomto případě je tedy gravitace ta nejsilnější síla, která drží atomy při sobě. Když máme tento výpočet hotový, můžeme spočítat, jak rychle by tyto dva protony rotovaly okolo sebe. Spočítáme jako první jejich zrychlení pomocí rovnice F = m*a, a z toho vyjádříme zrychlení:

zrychlení protonu

Zrychlení je 8,5 x 10^32 cm/s2

Nyní máme zrychlení a můžeme vypočítat rychlost, jakou dva protony okolo sebe obýhají:

rychlost protonů, které mezi sebou obýhají

Připomíná někomu tohle číslo 2,9 x 10^10 cm/s něco? Je to rychlost světla! Kdyby se dosadily naprosto přesná čísla bez zaokrouhlování, tak by vyšla naprosto přesná rychlost světla. Je to velice zajímavé, že toto číslo, tato konstatna, zde vyšla jakoby z ničeho.

Nyní si můžete začít uvědomovat, že jste nejen tvořeni z nekonečna malých černých děr, ale tyto černé díry uvnitř Vás se točí rychlostí světla.
Mnoho mistrů říkalo: ,,Všechno je světlo”. Možná tím mysleli toto, že se všechno točí rychlosí světla. Dá se tedy říci, že jste světelné tělo. Mnoho spirituálních lidí má tendenci si myslet, že abyste mohli být duchovní, musíte utéct z materiálního světa. A díky Nassimovým výpočtům je matematicky dokázáno, že jednota, nekonečný potenciál, rychlost světla, že vaše světelné tělo, není nějaká esoterická záležitost, ale materiální svět, ze kterého jste stvořeni. Není žádný rozdíl mezi duchem a hmotou, je to totiž to samé, je to dynamika samotného vakua. Nemusíte uniknout z materiálního světa, protože Váš materiální svět je Vaší branou do nekonečna. Toto rozdělení, mezi duchem a materiálním světem rozdělilo náš svět na dvě společnosti, ale pravdou je, že je to to stejné a není zde žádný rozdíl. Je to základní pole, které vytváří učící se strukturu v časoprostoru, která vytváří celý materiální svět, což je výrazem struktury časoprostoru samotného, učícího se sám o sobě. Proto se hmota vyvíjí, ona tam jen nesedí a nic nedělá, ale ve skutečnosti se vyvíjí. Pohybuje se pospolu a zkouší, organizuje se mnoha složitými spůsoby a vytváří úžasné světy. Takže myšlení, že je duchovno a materiální svět rozdílné, musí jít stranou.
Co je to tedy ten duch? Duch jsou všechny informace všech věcí přítomné ve všem. A rovnice výše to dokazuje.

Myslíte si, že se vlastně nic neděje když jen tak sedíte a čtete tento článek? Pokud ano, tak to není pravda. Protože sedíte na planetě Zemi, která se otáčí. Země také obíhá okolo slunce velkou rychlostí tisíců kilometrů za minutu. Slunce zase obíhá obrovskou rychlostí okolo středu naší galaxie. Takže právě těď všichni svištíme šíleně obrovskou rychlosí vesmírem. Je to neuvěřitelná dynamika co se právě teď děje. Ale z naší perspektivy se nic neděje..
Potom z naší perspektivy vidíme atomy a říkáme si: ,,Víte, no, moc se toho tam neděje”. Ale přitom ty věci jsou černé díry točící se rychlosí světla!

Všichni si myslíme, že obíháme okolo slunce po kruhové dráze, ale přitom to není pravda, protože slunce letí vesmírem, takže když např. uběhne přesně rok, tak nejsme na stejném místě. každou sekundu jsme na jiném místě, protože letíme spolu se sluncem a zanecháváme otisk ve struktuře časoprostoru. Je to pravda, protože bylo dokázáno, že DNA ve skutečnosti zanechává informace ve struktuře časoprostoru podél naší cesty. Nazývá se to Fantomový efekt DNA!
Tento jev byl objeven ruským vědcem náhodou. Zkoušel vypouštět fotony na povrch DNA. Poté tuto DNA vyjmul a když se vrátil, pokračoval v experimentu, ale DNA už tam nebyla! On ale stále pokračoval a dělal měření a výsledky stále přicházely tak, jako by tam DNA stále byla. Takže DNA opravdu zanechává otisk ve struktuře časoprostoru, otisk ve struktuře vakua. Toto může být důvod, proč máme pamět! Kdyby neexistovala pamět, tak by neexistoval čas. Nikdo stále nezjistil, kde se v mozku paměť nachází, kde se nachází vědomí. Odpovědí tedy musí být tento fantomový efekt, kdy zanecháváme otisk ve vakuu a právě zde se nachází naše vědomí!
Proto není možné, např trauma a podobné věci vyléčit prášky, které pozmění chemické uspořádání v našem mozku. Protože je to stále zapsáno ve struktuře časoprostoru a nestačí si jen vzít prášek. Psychologé např radí, že si máte vzpomenout na nějaký zážitek z děctví a to funguje, ale proč? Protože, to už ale psychologové neví, že měníte svůj pamětový otisk ve struktuře časoprostoru. Můžete sledovat informaci o Vás podél celé struktury až do dětství, až k vaší matce, kde se můžete napojit zase na její spirálu atd. Proto dle Nassimových výzkůmu mohou geny nepřetržitě nabírat další informace. V současné biologii neexistuje vysvětlení, jak geny mohou nést všechny informace, které tvoří genofond, nepřetržitě z vaší rodové linie. To je proto, že otisk ve skutečnosti informuje strukturu genomu. A pokud půjdete po této linii tam, kde se vám stalo nějaké trauma a změníte to, tak se tento otist změní a promítne se to po celé linii až do součastnosti a v tu chvíli se Vám uleví.

Ale zpět k rychlosti světla. Z rychlosti světla můžeme spočítat dobu, jakou bude jednomu protonu trvat, než oběhne druhý. Takže vypočteme t:

výpočet doby oběhu protonu

Vyjde nám číslo 5,5 x 10^-23s. Což je ale přesná síla Sílné síly. Takže hodnotu této síly, kterou tam jen tak plácli a pak v laboratoři zjišťovali, jak rychle může Silná síla přitahovat jinou čístici, poté dopočítávali a nazvali to prostě Silnou silou. Nassimovi toto číslo vyšlo, ale úplně jiným přístupem a tyto čísla se naprosto shodují a nebylo k tomu potřeba žádných kvantových ,,věcí”.
Poté spočítáme frekvenci, tedy kolik oběhů udělá za jednu sekundu.

Výpočet frekvence

Vyjde 1,8 x 10^22 Hz, což je typická hodnota gama záření frekvence jádra atomu.
Všechny tyto výsledky vycházejí jen tak z výpočtů, že černé díry, protony, se okolo sebe točí.

Už Albert Einstain chtěl mít atom jako něco normálního a ne jen nahodilými čísly kvantové teorie. Věřil, že nějaká klasické mechanika na to musí existovat a ne že to je nějaký esoterický objekt. Pokud tedy vezmeme, že se zabýváme mini černými dírami, které mají nekonečný potenciál, mají nekonečné spojení se vším a vesmírem. Touto klasickou mechanikou lze spočítat vše a je ve skutečnosti naprosto nelineární. Mechanika vesmíru je naprosto jiná, než jakou známe my z našeho běžného světa. Uvedeme si příklad.

Dokážeme spočítat jakou rychlostí se Vaše ruka pohne od druhé ruky? Jasně že jo, použijeme na to klasickou mechaniku a změříme tuto rychlost nebo ji jednoduše vypočteme.
Ruka se tedy pohne z bodu A do bodu B. Vezmeme učebnici fyziky ze střední školy a přečteme si první řádky, aby jsme tento posun dokázali spočítat. Tam bude stát: ,,Když vezmeme uzavřený systém” nebo ,,V uzavřeném systému”… Hmm, jaký uzavřený systém? Jak je tento uzavřený systém definován? Nikdy nic takového nebylo doposud nalezeno!!!
Takže jak rychle se pohybuje ruka? Bude to z bodu A do bodu B např jen 1 km/h v tomto uzavřeném systému. Ale pokud nemáme nic takového jako je uzavřený systém, tak pak musíme přemýšlet následovně. Vše je vetší, větší a větší. Nazpět je vše menší, menší a menší..
Ruka je na zeměkouli, která se během doby pohybu z bodu A do bodu B také pootočila, takže se ve skutečnosti pohybovala několik desítek km/h. Země se ale otáčí okolo slunce, takže to jsou už tisíce km/h. Sluneční soutava se pohybuje okolo středu galaxie, galaxie letí vesmírem v clusteru, tento cluster letí v superclusteru a to vše letí ve vesmíru, který je nejspíše součástí dalších větších vesmírů, které zase letí obrovskou rychlostí, takže co tedy? Vaše ruka neletěla jen 1 km/h, ale rychlostí světla!
Jde to tedy nějak vyřešit? Hýbe se vůbec něco? Jediné řešení je si uvědomit, že se ruka neustále objevuje a mizí v sekvencích, které se dějí tak rychle, rychlostí světla, že se to zdá být nepřetržité. Ve skutečnosti je vaše ruka vakuum, celý vesmír a nejednou zase rukou, pak vakuem a pak zase celým vesmírem a zase rukou… A to je způsob jakým vesmír ví, kde je vaše ruka. Telekineze, pohyb věcí nadálku, začíná dávat díky tomuto smysl..

Máme tu další výpočet, který můžeme provést. Vypočítat anomální magnetický moment. Nazývá se to anomální, protože vědci neví, odkud se magnetický moment atomu bere, neví, kde se odkud se bere elektřina. Fyzik vám jen řekne, že je to nabitá částice pohybující se polem vytvářející elektrický náboj. A když se zeptáte odkud se tento náboj bere? Odpověď zní, že neví.

Pro výpočet vezmeme Schwarzschildův proton a dáme mu malý náboj a poté spočítáme, kolik magnetického pole to vytvoří.

Vyjde nám 3,17 x 10^-26 J/Tesla. V laboratořích naměřili hodnotu 1,4 x 10-26 J/Tesla, což je velice, velice blízko. A konečně nyní můžeme vysvělit, že náboj pochází z vakua při vytváření hranice černé díry atomu a že náboj pochází z této interakce. Konečně můžete extrapolovat náboj přímo z vakua, je to vakuum, které vytváří náboj.Nyní víme, jak vesmír vytváří elektřinu.

Co ale umožňuje, aby struktura vakua vytvořila singularitu? Aby vytvořila bod nekonečné hustoty? Protože kdybysme tuto dynamiku pochopili, mohli bysme ji zreprodukovat v laboratoři.
Pokud se podíváme na černé díry pomocí Einsteinových teorií pole, je tam jedna podivná věc. Způsob, kterým jsme pracovali s rotací, není zcela správný. Nassim si uvědomil, že jsme připojili referenční rámec k rotaci černé díry, k rotační metrice. Což znamený, že se ignoruje gyroskopický a coriolisův efekt. Vědci se toho chtěli zbavit, protože začlenit tuto dynamickou mechanika by bylo příliš obtížné a tak tento efekt eliminivali tím, že prostě ,,nasedli” na rotující se černou díru, rotující metriku. Tímtoto způsobem gyroskopický efekt není začleněn, ale přitom se stále započítává rotace. Proto je výsledek Einsteinových teorií pole jiný.
Nassim spolu s Dr. Rauscherovou publikoval další článek, kde napsali novou matematiku, která zohledňuje oba efekty – gyroskopický a coriolisův. Článek se jmenuje ,,Původ rotace” (Origin of Spin) a přidává Torqueův (gyroskopický) a Coriolisův efekt k časoprostoru.
Tento článek říká, že dle Einsteina se časoprostor zakřivuje, aby utvořil gravitaci. Ale nová Nassimova rovnice říká, že když se časoprostor zakřivuje, tak se kroutí. A díky této nové rovnici, černá díra, místo toho aby vypadala jako koule, vypadá jako dvojitý torus.

Dvojitý torus

Proč jsou ale dva a točí se opačným směrem? Kvůli Coriolisovu efektu. Je to jako při hurikánech a tajfunech, jeden se točí jedním směrem a druhý druhým směrem – v severní polokouli se točí jedním směrem a na jižní druhým směrem. Takže máme nyní toroidální pole, místo myšlenky, že povrchy systémů jsou kulovité. Ve skutečnosti jsou toroidální. A proto, že jsou toroidální, máme nyní funkci zpětné vazby. Expanduje se a smršťuje v jednu a tu samou chvíli. Protože, jak všichni víme, pro každou akci je stejná a opačná reakce. Vesmír expanduje a smršťuje se zároveň. Vědci dokonce toto chování vesmíru již pozorovali, kdy zjistili, že na jedné straně se vesmír rozpíná a na druhé se smršťuje.

Co je ale uprostřed toho dvojitého torusu? Tam, kde by měl být bod nekonečné hustoty, tam je prostor, vakuum. Vakuum je nekonečná hustota. To je důvod, proč vakuum propojuje všechny body ve vesmíru – i v černé díře, protože může jít ke středu černé díry. Není to tedy nikdy oddělené, ale stále je všechno propojené.

Pokud se na tento dvojitý toroid podíváte seshora, je zajímavé, že vypadá jako Jing a Jang. Základem Jing a jang je, že neexistuje nespojitost. Následující video Nassim vytvořil z dvojitého torusu (tedy černé díry) a popisuje, jak Jing a Jang mohl vzniknout a proč obsahuje bílou a černou tečku:

Celá přednáška zde:

Můžete podpořit tento web pomocí malých finančních příspěvků. A to buď předpřipravenými částkami nebo jakoukoliv jinou částkou. Veškeré přijmuté prostředky jsou a budou použité na provoz tohoto webu, jelikož veškerou technickou stránku provozu (HW/SW) webu si zajišťuji sám. 

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap